เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
                นักเรียนจะได้รับการอนุมัติให้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
                1.    ต้องเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี  ตามที่กำหนดไว้ตามโครงสร้าง  จำนวน  90  หน่วยการเรียน  และทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน
                2.    ต้องได้หน่วยการเรียนวิชาบังคับแกน   ทั้งวิชาภาษาไทย  และ  สังคมศึกษา
                3.    ต้องได้รับหน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  80  หน่วยการเรียน
                4.    ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  2  กิจกรรม  คือ 
4.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  หรือกิจกรรมยุวกาชาด  หรือกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมบังคับ  1  คาบ/สัปดาห์
4.2 กิจกรรมอื่น ๆ อีก  1  คาบ/สัปดาห์ (กิจกรรมชุมชน)  นักเรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และต้องผ่าน จุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามกำหนด  จึงจะถือว่าผ่านกิจกรรมนั้น ๆ
หลักสูตรมัธยมต้น
 หลักสูตรมัธยมปลาย
   ประวัติของโรงเรียน   อาคารเรียน   หลักสูตร   บัญญัติ 10 ประการ   นโยบายของโรงเรียน   ทำเนียบผู้บริหาร
 ตราโรงเรียน   สัญลักษณ์โรงเรียน   ประมาณการรายรับ  ประมาณการรายจ่าย   ภาพถ่ายโรงเรียน   จำนวนนักเรียน
 ที่อยู่ของโรงเรียน